[[(NAPHTHYLMETHYLENE)AMINO]SULPHONYL]ACETIC ACID

[[(NAPHTHYLMETHYLENE)AMINO]SULPHONYL]ACETIC ACID