3-nitro-n-phenylbenzenesulfonamide

3-nitro-n-phenylbenzenesulfonamide