bis(2-hydroxyethyl)-methyl-(2-octadecanoyloxyethyl)ammonium; methyl hydrogen sulfate

bis(2-hydroxyethyl)-methyl-(2-octadecanoyloxyethyl)ammonium; methyl hydrogen sulfate