dichlorozinc; 2,5-diethoxy-4-(p-tolylsulfanyl)benzenediazonium; hydrochloride

dichlorozinc; 2,5-diethoxy-4-(p-tolylsulfanyl)benzenediazonium; hydrochloride