1,3-Dimethyl-1,3-dioxodistannoxane

1,3-Dimethyl-1,3-dioxodistannoxane