Carbamic acid, (5-chloro-2-hydroxyphenyl)-, 1-methylethyl ester

Carbamic acid, (5-chloro-2-hydroxyphenyl)-, 1-methylethyl ester