2-Hydroxy-4-methoxy-2'-methylbenzophenone

2-Hydroxy-4-methoxy-2'-methylbenzophenone