N-(3-Methoxyphenyl)anthranilic acid

N-(3-Methoxyphenyl)anthranilic acid