2,2'-((Dimethylsilylene)bis(oxy))bisethanol

2,2'-((Dimethylsilylene)bis(oxy))bisethanol