3-(4-Ethoxyphenyl)-1,1-dimethylurea

3-(4-Ethoxyphenyl)-1,1-dimethylurea