4-chloro-7-[(e)-{4-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]-2-methylphenyl}diazenyl]-1,3-dimethyl-1h-3,1-benzimidazol-3-ium chloride

4-chloro-7-[(e)-{4-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]-2-methylphenyl}diazenyl]-1,3-dimethyl-1h-3,1-benzimidazol-3-ium chloride