p-tolyldimethylchlorosilane

p-tolyldimethylchlorosilane