((4-((2-(2-Benzothiazolylthio)ethyl)ethylamino)-2-methylphenyl)methylene)malononitrile

((4-((2-(2-Benzothiazolylthio)ethyl)ethylamino)-2-methylphenyl)methylene)malononitrile