2-Hydroxyethyl 3-methylsalicylate

2-Hydroxyethyl 3-methylsalicylate