1-Methyl-2-phenyl-3-(thiazol-2-ylazo)-1H-indole

1-Methyl-2-phenyl-3-(thiazol-2-ylazo)-1H-indole