4-Thiazolidinone, 3-ethyl-5-(1-piperidinylmethylene)-2-thioxo-

4-Thiazolidinone, 3-ethyl-5-(1-piperidinylmethylene)-2-thioxo-