3,5-Dichloro-4-hydroxybenzophenone

3,5-Dichloro-4-hydroxybenzophenone