N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-2-(2-nitrophenoxy)acetamide

N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-2-(2-nitrophenoxy)acetamide