2,5-Dimethyl-4-(morpholinomethyl)phenol hydrochloride

2,5-Dimethyl-4-(morpholinomethyl)phenol hydrochloride