16-methylheptadecanoyl chloride

16-methylheptadecanoyl chloride