{2-hydroxy-4-[(6-methylheptyl)oxy]phenyl}(phenyl)methanone

{2-hydroxy-4-[(6-methylheptyl)oxy]phenyl}(phenyl)methanone