5-Amino-2-(2,4-dichloro-6-methoxyphenyl)-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one

5-Amino-2-(2,4-dichloro-6-methoxyphenyl)-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one