5-Amino-2-(2,6-dichloro-4-methoxyphenyl)-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one

5-Amino-2-(2,6-dichloro-4-methoxyphenyl)-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one