2,4,6-Trichloro-2,2,4,4,6,6-hexahydro-2,4,6-trimethyl-1,2,3,4,5,6-triazatriphosphorine

2,4,6-Trichloro-2,2,4,4,6,6-hexahydro-2,4,6-trimethyl-1,2,3,4,5,6-triazatriphosphorine