N-{4-[(3,4-dimethyl-1,2-oxazol-5-yl)sulfamoyl]phenyl}-2-methylbenzamide

N-{4-[(3,4-dimethyl-1,2-oxazol-5-yl)sulfamoyl]phenyl}-2-methylbenzamide