2,4-Dimethyl-2-(phenylazo)valeronitrile

2,4-Dimethyl-2-(phenylazo)valeronitrile