ethyl 4-fluorophenylalanylglycyl-3-[bis(2-chloroethyl)amino]phenylalanylnorvalinate

ethyl 4-fluorophenylalanylglycyl-3-[bis(2-chloroethyl)amino]phenylalanylnorvalinate