5-Phenyl-2-(2-propynylamino)-2-oxazolin-4-one

5-Phenyl-2-(2-propynylamino)-2-oxazolin-4-one