1-[(4-ethoxyphenyl)sulfonyl]-4-(4-ethylphenyl)piperazine

1-[(4-ethoxyphenyl)sulfonyl]-4-(4-ethylphenyl)piperazine