(2E)-1-methyl-2-(nitromethylene)pyrrolidine

(2E)-1-methyl-2-(nitromethylene)pyrrolidine