1,3,5-Trimethyl-2,4,6-trinitrobenzene

1,3,5-Trimethyl-2,4,6-trinitrobenzene