4-Thiazolidinone, 3-ethyl-5-(1-ethyl-4(1H)-pyridinylidene)-2-thioxo-

4-Thiazolidinone, 3-ethyl-5-(1-ethyl-4(1H)-pyridinylidene)-2-thioxo-