4-Chloro-2-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene

4-Chloro-2-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene