4-(Benzothiazol-2-ylsulfanyl)phenylamine

4-(Benzothiazol-2-ylsulfanyl)phenylamine