(2s,4s)-2,4-dimethyl-2-phenyl-1,3-dioxolane

(2s,4s)-2,4-dimethyl-2-phenyl-1,3-dioxolane