3-ethylpyrazin-2(1h)-one

3-ethylpyrazin-2(1h)-one