N-Cyclopentyl-2-[1-(3,4-dimethoxy-phenyl)-1H-tetrazol-5-ylsulfanyl]-acetamide

N-Cyclopentyl-2-[1-(3,4-dimethoxy-phenyl)-1H-tetrazol-5-ylsulfanyl]-acetamide