1-[4-(4-fluorobenzoyl)piperidin-1-yl]ethanone

1-[4-(4-fluorobenzoyl)piperidin-1-yl]ethanone