6-Ethoxybenzothiazol-2-amine monohydrochloride

6-Ethoxybenzothiazol-2-amine monohydrochloride