1-{3-[2-(trimethoxysilyl)ethyl]phenyl}methanamine

1-{3-[2-(trimethoxysilyl)ethyl]phenyl}methanamine