(Chloromethyl)decyldimethylsilane

(Chloromethyl)decyldimethylsilane