(4-(Phenylsulfonyl)phenyl)hydrazine

(4-(Phenylsulfonyl)phenyl)hydrazine