(4-((4-Chlorophenyl)cyanomethyl)phenyl)ammonium chloride

(4-((4-Chlorophenyl)cyanomethyl)phenyl)ammonium chloride