N-Phenyl-4-(2,4,4-trimethylpentyl)aniline

N-Phenyl-4-(2,4,4-trimethylpentyl)aniline