1-Naphthalenamine, N-(dodecylphenyl)-

1-Naphthalenamine, N-(dodecylphenyl)-