1,5-Dichloro-1-ethenyl-1,3,3,5,5-pentamethyltrisilazane

1,5-Dichloro-1-ethenyl-1,3,3,5,5-pentamethyltrisilazane