1,5-Dichloro-1,1-diphenyl-3,3,5,5-tetramethyltrisilazane

1,5-Dichloro-1,1-diphenyl-3,3,5,5-tetramethyltrisilazane