2-Isopropyl-5-nitrobenzyl chloride

2-Isopropyl-5-nitrobenzyl chloride