2-(4-bromophenyl)-2-oxoethyl 2-nitrobenzoate

2-(4-bromophenyl)-2-oxoethyl 2-nitrobenzoate