S-(4-Cyanophenyl) 4-(2-methylbutoxy)thiobenzoate

S-(4-Cyanophenyl) 4-(2-methylbutoxy)thiobenzoate